Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

 

 Odporúčaný postup_pri_náleze_podozrivej_zasielky !!!

           Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah.doc (62 KB) 

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane k 1.7.2016.pdf

 

                

  NAJBLIŽŠIE PRESKÚŠANIE SIRÉN BUDE  11.01.2019  

***
    

                                                                             K N I H A   N Á V Š T E V


 

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI,

vitajte na  internetovej stránke Odboru krízového riadenia Okresného úradu Komárno. Túto stránku sme vytvorili amatérskym spôsobom z vlastnej iniciatívy a venujeme ju širokej laickej verejnosti ako aj predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb - podnikateľov v okrese Komárno, ktorí sa zaoberajú problematikou civilnej ochrany a krízovým riadením.

Je všeobecne známe, že civilná ochrana vstupuje do povedomia väčšiny občanov až v čase, keď sa niečo stalo, alebo keď sa niečo deje. Myslíme tým mimoriadnu udalosť a mimoriadnu situáciu v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Na našej stránke nájdete právne predpisy týkajúce sa civilnej ochrany a krízového riadenia, ako aj všeobecne známe a užitočné informácie, ktoré by mal poznať každý občan, aby vedel ako sa má zachovať v rôznych krízových situáciách.

 

PRACOVISKO

 
Adresa Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 2.poschodie
Poštová adresa Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
Telefón 035-7900851, 0911627613 - zamestnanec v služobnej pohotovosti
Fax 035-7900859
E-mail

okr.kn@minv.sk

 

 ZAMESTNANCI

 

Zamestnanec

Funkcia

Telefón

E-mail

kanc.č. 

Ing. Norbert NEUSCHL vedúci odboru 7900851 Norbert.Neuschl@minv.sk   237
Ing. Igor KOVÁČ odborný radca pre obranu, bezpečnosť, plánovanie a SMZ 7900857 Igor.Kovac2@minv.sk  235
Ing. Ján KRASLAN sam. radca pre IS CO, materiál CO a prípravu na CO 7900853 Jan.Kraslan@minv.sk  239
Ing. Ladislav AGG sam. radca pre plány ochrany, evakuáciu a analýzu 7900854 Ladislav.Agg@minv.sk  240
Mgr. Paulina KOVÁČOVÁ sam. radca pre hospodársku mobilizáciu, povodňovú ochranu a OUS 7900856

Paulina.Kovacova@minv.sk

 234

 

Naša pôsobnosť je vymedzená § 14   zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.  o civilnej ochrane obyvateľstva, § 9 zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, § 16 zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii, § 10 zákona č. 319/2002 Z.z o obrane Slovenskej republiky a § 6 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností:

 • vypracúvame analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti v našom územnom obvode ,
 • vypracúvame plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami,
 • riadime a organizujeme prípravu na civilnú ochranu,
 • vypracúvame a vedieme dokumentáciu civilnej ochrany,
 • riadime po odbornej stránke a kontrolujeme plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane,
 • spolupracujeme s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, organizujeme a vykonávame preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
 • rozhodujeme o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby územia,
 • riadime záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov alebo obcí; prednosta okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám v  našom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
 • plánujeme, vyhlasujeme, riadime a zabezpečujeme evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov alebo obcí, a rozhodujeme o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných,
 • zabezpečujeme úlohy civilnej ochrany aj počas vojnového stavu,
 • riadime a kontrolujeme hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečujeme vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany,
 • uplatňujeme stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,
 • rozhodujeme o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytujeme jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva  , ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia,
 • určujeme právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
 • analyzujeme a vyhodnocujeme opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác,
 • sme  dotknutým orgánom  pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,  v územnom konaní,  v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany,
 • riadime informačný systém civilnej ochrany a plníme jeho úlohy, vyhlasujeme a odvolávame mimoriadnu situáciu v našom  územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje  náš územný obvod  , neodkladne oznamujeme a navrhujeme vyhlásenie mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie  neodkladne informujeme štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky.
 • zriaďujeme krízový štáb Okresného úradu Komárno,
 • koordinujeme činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • vykonávame opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • plníme úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
 • uskutočňujeme civilné núdzové plánovanie,
 • kontrolujeme civilné núdzové plánovanie obcí,
 • spolupracujeme s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
 • organizujeme odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
 • plníme  úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu a sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu,
 • uplatňujeme na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí v našom územnom obvode  na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
 • informujeme okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť a po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa na území okresu a o fyzických osobách evidovaných na území okresu, ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
 • vedieme evidenciu odberných oprávnení, zabezpečujeme ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení, vedieme evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
 • koordinujeme činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
 • prijímame opatrenia a ukladáme úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci s územnou vojenskou správou kontrolujeme plnenie týchto úloh,
 • spolupracujeme s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
 • spolupracujeme s okresným úradom v sídle kraja pri vedení jeho evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu,
 • vedieme evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu,
 • ukladáme pracovnú povinnosť fyzickým osobám,
 • rozhodujeme o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestaneckom vzťahu,
 • ukladáme na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
 • rozhodujeme o povinnosti právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb poskytnúť v čase vojny alebo vojnového stavu vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,
 • ukladáme v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu, povinnosť  zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh a vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného zamestnávateľa,
 • oznamujeme obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie, alebo pracovná povinnosť,
 • podieľame sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu,
 • vytvárame podmienky na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.
   

TOPlist

 
TOPlist