Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

OUS - OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na:
a) prísne tajné - PT
b) tajné - T
c) dôverné - D 
d) vyhradené - V

Viac sa dozviete:

 

Zákon NR SR č. 215_2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutocnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.doc (352 KB) 

Vyhláška NBÚ č. 331_2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 

Vyhláška NBÚ č. 336_2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Vyhláška NBÚ č. 315_2006 Z.z. kt. sa meni a dopĺňa  336_2004 Z.z. 

Vyhláška NBÚ č. 337_2004 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných ...

Vyhláška NBÚ č. 314_2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 337_2004 Z. z.,ktorou sa upravujú podrobnosti ... 

Vyhláška NBU č. 232_2013 Z.z. o administrativnej bezpecnosti.pdf (53 KB)

Vyhláška NBU č. 340_2004 Z.z. o šifrovej ochrane informácii.pdf (192 KB)

Vyhláška NBU č.301_2013 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti.pdf (57 KB)

Vyhláška NBÚ č. 339_2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov 

Nariadenie vlády SR č. 216_2004  Z.z. ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 

Pre obce

OUS - usmernenie.doc (127 KB) 

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností.pdf (2723 KB)

TOPlist