Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

PRÁVNE PREDPISY na stiahnutie

aktuálne znenie nájdete na: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane k 1.7.2016.pdf

Zákon č.129_2002 Z.z. o IZS 

kon_c.128-2015_priem._havarie.pdf

Zákon č. 7_2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.pdf (524 KB)

Zákon č. 387_2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Rekodifikovaný ustavny_zakon_227_zakon_o_bezpecnosti_statu_verzia_2015.doc

Zákon č.319_2002 Z.z. o obrane SR 

Zákon č.570_2005 Z.z. o brannej povinnosti

Prílohy k zákonu č. 570_2005 Z.z.

Zákon č. 569_2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 

Príloha k zákonu č. 569_2005 Z.z.

Zákon č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizacii.doc (247 KB) 

Zákon NR SR č. 215_2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutocnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.doc (352 KB) 

Zákon NR SR č. 315_1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách

Zákon NR SR č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách.pdf (98 KB)

Vyhláška MV SR č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok IS CO k 1.2.2013.pdf

Vyhláška MV SR č.15/2013 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.388/2006 Z.z.pdf (32 KB)  

Vyhláška MV SR č. 314_1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hodpodárenia s materiálom CO  

Vyhlaška MV SR č. 523_2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie ZP a organizovania jednotiek CO

Vyhláška MV SR č. 532_2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stav.tech. požiadaviek a tech. podm. zariadení CO 

Vyhláška MV SR č. 533_2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami NL 

Vyhláška MV SR č. 599_2006 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na CO obyvateľstva z prostriedkov ŠR

Vyhláška MV SR č. 328_2012 Z.z. o evakuácii.docx (32 KB)

Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na CO k 1.3.2012.doc (54 KB)

Vyhláška MV SR č.7/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku CO obyvateľstva.pdf (78 KB)

Vyhláška č. 204_2010 o predpovednej povodňovej službe.pdf (39 KB) 

Vyhláška č. 251_2010 o škodách.pdf (118 KB) 

Vyhláška č. 261_2010 o povodňových plánoch.pdf (120 KB) 

Vyhláška č. 252_2010 o predkladaní správ.pdf (70 KB) 

Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z.z. o udržiavaní a využívaní informačného systému HM.pdf (57 KB)

Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji ŽDV alebo ŽDT s využitím MRO a o odberných opravneniach.pdf (123 KB)

Vyhláška MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na HM z prostriedkov štátneho rozpočtu.pdf (48 KB)

Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.pdf (44 KB)

Vyhláška NBÚ č. 331_2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 

Vyhláška NBÚ č. 336_2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Vyhláška NBÚ č. 315_2006 Z.z. kt. sa meni a dopĺňa  336_2004 Z.z. 

Vyhláška NBÚ č. 337_2004 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných ...

Vyhláška NBÚ č. 314_2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 337_2004 Z. z.,ktorou sa upravujú podrobnosti ...

Vyhláška NBÚ č.453_2007_Z.z. o administratívnej bezpečnosti 

Vyhláška NBU č. 325_2004 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti.doc (79 KB) 

Vyhláška NBÚ č. 339_2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov 

Nariadenie vlády SR č. 130_1994 Z.z. o jednoraz. mimor. odškod. za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou ...  

Nariadenie vlády SR č. 326_2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.130_1994 Z.z. o ...

Nariadenie vlády SR č. 166_1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky 

Nariadenie vlády SR č. 216_2004  Z.z. ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 

Smernica MV SR č. KMCO-191-33/CO-2008 o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami  

TOPlist