Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

Hospodárska mobilizácia

HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA

     Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.

     Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.

     Subjektom hospodárskej mobilizácie je:

a)  ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky,

b)  okresný úrad,

c)  obce a mestá,

d)  podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie,

     -  rozhodnutím ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydaným v stave bezpečnosti alebo

     - písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu okresného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu okresného úradu v sídle kraja v územnom obvode kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydaným v období krízovej situácie,

e)  Národná banka Slovenska,

f)  Rozhlas a televízia Slovenska,

g)  Sociálna poisťovňa,

h)  Štátna pokladnica.

i)  vyšší územný celok.

 

 Spracúvanie osobných údajov v oblasti HM-podľa §19-21 Zákona č. 18/2018 Z.z..docx

 

Viac sa dozviete:

Zákon č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizacii.doc (247 KB) 

§18 Obec - Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii.doc (33 KB)

Zákon NR SR č. 82_1994 Z.z. o štatnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.doc (122 KB) 

Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z.z. o udržiavaní a využívaní informačného systému HM.pdf (57 KB)

Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji ŽDV alebo ŽDT s využitím MRO a o odberných opravneniach.pdf (123 KB)

Vyhláška MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na HM z prostriedkov štátneho rozpočtu.pdf (48 KB)

Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.pdf (44 KB)

Pokyn GR sekcie IZCO MV SR č. IZCO-COKR3-2012/000289 na zjednotenie postupu pri nudzovom zásob. pitnou vodou.pdf (433 KB)

Núdzové zásobovanie pitnou vodou - usmernenie MV SR pre obce.doc (31 KB)

Metodické usmernenie HM SR_c._27895_2016-1020-51389_systemu_zabezpecenia_zasobovania_zdt_....docx

Metodický pokyn_2_2016_mh_sr_na_spracovanie_podkladov_.._pri_organizacii_predaja_zdt_....docx

Metodické usmernenie č. 86/2011 MDVRR SR na realizáciu opatrenia HM - organizácia dopravného zabezpečenia.doc (955 KB)

Metodické usmernenie č.87/2011 MDVRR SR na realizáciu opatrenia HM - organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby.doc (127 KB)

Vzorová dokumentácia

= podsekcia (zamknuté)

 

 

 

TOPlist