Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

PONUKA PRE OBCE - DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM - POMÔCKA NA PRÍPRAVU

UKÁŽKA POMÔCKY.pps (756 KB) 

PRÍPRAVA NA CIVILNÚ OCHRANU sa vykonáva bezplatne a zahŕňa:
a) prípravu jednotiek civilnej ochrany,
b) prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci, 

Prípravu na civilnú ochranu vykonávajú okrem okresných úradov, právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov, samosprávnych krajov a obcí aj združenia humanitného zamerania.

 

Viac sa dozviete:

Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na CO k 1.3.2012.doc (54 KB)

Vyhláška MV SR č.7/2012 Z.z. kt. sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku CO obyvateľstva.pdf (78 KB)

 

Termíny konania odbornej prípravy na odbornú spôsobilosť 2018:

http://www.minv.sk/?osvco

 

Odporúčania pre obyvateľstvo:

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah.doc (62 KB) 

Ponuka vzdelávacích aktivít na rok 2018: 

 http://okrobukn.wbl.sk/ponuka_vdelavacich_aktivit_na_januar_-_jun_2018.pdf

 

Rozdelenie problematiky prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc do cyklu 3 rokov :

3_ročný cyklus prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (36 KB) 

VIRTUÁLNA PRÍPRAVA NA CIVILNÚ OCHRANU

Čo urobiť keď zaznie siréna - mimo doby pravidelného preskúšania !

Je bezpodmienečne potrebné poznať varovné signály:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE - dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
OHROZENIE VODOU - šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA - dvojminútový stály tón sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Pri pobyte v budove:

- zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte, ak je dostupný,
- uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý  priestor,
- sledovať rozhlasové a televízne vysielanie,
- čakať na informácie a riadiť sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňovať riziko,
- telefonovať len v súrnom prípade, nezaťažovať telefónne linky,
- poskytnúť pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým osobám,
- postarať sa o deti bez dozoru,
- zachovávať rozvahu a pokoj.


Pri pobyte mimo budovu

Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok

Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).

Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja
- ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
- Vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a Vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
- pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
- na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu,
- na nezakryté časti tela použite odev,
- informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
- poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
- uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor,
- izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
- sledujte rozhlasové a televízne vysielanie,
- čakajte na informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.


Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja
- okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
- podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
- ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa horeuvedených pokynov.

Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom
- okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
- okamžite si chráňte dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
- podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
- ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
- pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou pripadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
- zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
- po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
- zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
- aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu !

VŽDY PLATÍ !!!

- ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIESTORU
- ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
- ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA SMER VETRA
- ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU

 

Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

- zachrániť život
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu
- urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

- bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo
- odstrániť nebezpečie a len ak to nie je možné, postihnutého z nebezpečného miesta premiestniť
- ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého
- zabezpečiť privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

- zastaviť život ohrozujúce krvácanie
- bezvedomie – zaistiť voľnosť dýchacích ciest
- zástava dýchania – vykonať umelé dýchanie
- zástava srdca –vykonať nepriamu masáž srdca
- zabezpečiť vykonanie protišokových opatrení

P a m ä t a j t e !

- nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte
- nepreceňujte svoje sily, neohrozte sám seba
- nehýbte s postihnutým viac, než je nutné

 

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 - 15 kg

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

Čo nemá chýbať v batožine?

 

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,

   

   

 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

   

   

 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,

   

   

 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,

   

   

 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,

   

   

 • prikrývka, spací vak,

   

   

 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,

   

   

 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),

   

   

 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu !

 

 • zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,

   

   

 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,

   

   

 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,

   

 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Zásady správania sa v úkrytoch !

 

 • Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,

   

   

 • neplytvajte vodou a potravinami,

   

   

 • udržujte čistotu a poriadok,

   

   

 • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,

   

   

 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,

   

 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

 

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

 • presune osôb do úkrytov,
  • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
   • prekonávaní zamoreného priestoru,
    • evakuácii obyvateľstva.

    Ochrana hlavy

    Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

    Ochrana trupu

    Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

    Ochrana rúk a nôh

    Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

    Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

     

    • celý povrch tela musí byť zakrytý,

      

      

    • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,

      

    • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

     

TOPlist