Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

Povodňová ochrana

POVODŇOVÁ OCHRANA

Zákon č. 7/2010 z.z. o ochrane pred povodňami a súvisiace vyhlášky ustanovujú opatrenia na ochranu pred povodňami, upravujú práva a povinnosti v ochrane pred povodňami.

POVODEŇ – dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou (§ 2 zákona).

POVODŇOVÁ KOMISIA – obec zriaďuje povodňovú komisiu ako svoj poradný a výkonný orgán (§ 22 zákona).

Viac sa dozviete:

Zákon č. 7_2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.pdf (524 KB)

Vyhláška č. 204_2010 o predpovednej povodňovej službe.pdf (39 KB) 

Vyhláška č.159_2014 Z.z. o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové  práce a škody.pdf (45 KB)

Vyhláška č. 261_2010 o povodňových plánoch.pdf (120 KB) 

Vyhláška č. 252_2010 o predkladaní správ.pdf (70 KB) 

 

PREHĽAD HLAVNÝCH ČINNOSTÍ OBCE PRI POVODNI

Kontakty:

Tiesňová linka: 112, email: ks.izs.nr@minv.sk

Okresný úrad, odbor krízového riadenia: č. t. 0911/627613, email: okr.kn@minv.sk

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP:  č. t. 0918/520063, email: oszp.kn@minv.sk 

 

 1. Vyhlásiť II. resp.  III. stupeň povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“)
 • bezodkladne informovať o tom tiesňovú linku 112 a okresný úrad (odbor KR aj odbor starostlivosti o ŽP)

              viď. vzor:

             http://okrobukn.wbl.sk/1._vyhlasenie_II._a_III._SPA_obec_-_vzor.docx

 

 1. Počas vyhláseného III. SPA je možné vyhlásiť aj mimoriadnu situáciu (ďalej len „MS“)
 • bezodkladne informovať o tom tiesňovú linku 112 a okresný úrad (odbor KR)

               viď. vzor:

              http://okrobukn.wbl.sk/2._vyhlasenie__MS_obec_-_vzor.doc

 

 1. Počas III. SPA  a MS zasielať informácie o stave a priebehu záchranných prác  okresnému úradu (odboru KR)  s tabuľkami podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 252/2010
 • do 07,00 hod. so stavom k 06,00 hod.
 • do 19,00 hod. so stavom k 18,00 hod.

             viď. vzory:

              http://okrobukn.wbl.sk/3_a__pravidelna_informacia_obce_-_vzor.doc

               http://okrobukn.wbl.sk/3_b__tabu__ky_obce_do_pravidelnej_informacie_-_vzor.docx          

 

 1. Starosta obce riadi povodňové záchranné práce. Starosta obce môže vydať fyzickým osobám a právnickým osobám - podnikateľom príkaz na vykonávanie povodňových záchranných prác

              viď. vzor:

              http://okrobukn.wbl.sk/4._prikaz_starostu_-_vzor.doc

 

 1. Po zaniknutí dôvodov III. SPA, resp. MS starosta ich odvoláva
 • súčasne s odvolaním III. SPA je možné vyhlásiť II. SPA na dokončenie povodňových záchranných prác

              viď. vzory:

              http://okrobukn.wbl.sk/5_a__odvolanie_II._a_III._spa_obec_-_vzor.docx

               http://okrobukn.wbl.sk/5_b__odvolanie_MS_obec_-_vzor.docx

 

 1. Po odvolaní II. SPA a dokončení záchranných prác starosta obce predkladá súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, vynaložených výdavkoch a povodňových škodách na okresný úrad (odbor KR a odbor starostlivosti o ŽP) s tabuľkami podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 252/2010
 • do 10 pracovných dní od odvolania II. SPA.

              viď. vzory:

             http://okrobukn.wbl.sk/6_a__suhrnna_sprava_-_textova_cast.docx

              http://okrobukn.wbl.sk/6_b__suhrnna_sprava_-_tabulkova_cast.docx  (na odbor KR len časť záchranné práce)

 

 1. Výdavky na povodňové záchranné práce, vykonané na základe príkazu starostu alebo povodňového plánu obce,  vyhodnocuje a overuje obec, doplní vlastné výdavky obce a predloží ich okresnému úradu (odbor KR)
 • do 10 pracovných dní od odvolania II. SPA.

               viď. vzor:

               http://okrobukn.wbl.sk/7._tabulky_na_vydavky_na_pzp_vyhlaska_c._159_2014.docx

 

 1. Občan môže požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc do 5 dní od odvolania II. SPA  na základe písomnej žiadosti s prílohami, ktorú predkladá obci, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia, ktoré užíval v čase mimoriadnej udalosti, v zmysle § 28a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

            Obec predloží zoznam žiadostí občanov z údajmi okresnému úradu (odbor KR) 

            - do 30 dní od odvolania MS

            viď. vzory:

            http://okrobukn.wbl.sk/8_a__jednorazova_financna_vypomoc____28a.docx

            http://okrobukn.wbl.sk/8_b__jednorazova_financna_vypomoc_-_zoznam_-_vzor.xlsx

            

 

Vzorová dokumentácia:

 = podsekcia (zamknuté)

Povodňové úseky:

Povodňové úseky v okrese Komárno.pdf (345 KB) 

TOPlist